latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области послова надзора финансијског лизинга

Прописи на основу Закона о финансијском лизингу

Одлука о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 85/2011 и 29/2018

Одлука о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 29/2018

Одлука о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 85/2011

Oдлукa о подацима које давалац лизинга доставља Народној банци Србије и о начину и роковима достављања тих података
„Службени гласик РС“, бр. 87/2012, 4/2015 и 33/2015

Одлука о минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог уговора 
„Службени гласик РС“, бр. 61/2015

Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга
„Службени гласик РС“, бр. 85/2011

Прописи на основу Закона о заштити корисника финансијских услуга

Одлука о поступању даваоца финансијских услуга по приговору корисника финансијских услуга и поступању Народне банке Србије по притужби тих корисника
„Службени гласик РС“, бр. 25/2015

Одлука о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику 
„Службени гласик РС“, бр. 65/2011

Прописи у вези са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Одлука о смерницама за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма 
„Службени гласник РС“, бр. 46/2009 и 104/2009

Одлука о минималној садржини процедуре "Упознај свог клијента" 
„Службени гласник РС“, бр. 46/2009

Одлука о смерницама за примену одредаба закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018

Прописи на основу Закона о рачуноводству

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга  
„Службени гласик РС“, бр. 87/2014 и 135/2014

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за даваоце финансијског лизинга
„Службени гласик РС“, бр. 87/2014

Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за даваоце финансијског лизинга
„Службени гласик РС“, бр. 87/2014