latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области контроле пословања банака

Одлука о адекватности капитала банке (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016

Упутство за утврђивање статуса неизмирења обавеза  
„Службени гласник РС“, бр. 69/2017

Упутство за спровођење појединих одредаба Одлуке о адекватнoсти капитала банке које се односе на капитал банке (примењује се од 30. септембра 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр. 82/2017

Одлука о извештавању о адекватности капитала банке (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016

Одлука о управљању ризицима банке (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – др. одлука, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016 и 103/2016 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 101/2017

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 71/2014, 135/2014 и 101/2017

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 101/2017

Oдлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 101/2017

Одлука о рачуноводственом отпису билансне активе банке
„Службени гласник РС“, бр. 77/2017

Одлука о извештавању банака (примењује се од 1. јануара 2018. године) novo-cir
„Службени гласник РС“, бр.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 103/2016 и 101/2017

Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака (примењује се од 1. јануара 2018. године) novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 101/2017

Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016

Одлука о извештавању банака (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 и 103/2016

Одлука о објављивању података и информација банке (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016

Одлука о управљању ризиком ликвидности банке (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016

Одлука о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије
„Службени гласник РС“, бр. 82/2015

Oдлукa о плановима опоравка банке и банкарске групе 
„Службени гласник РС“, бр.  71/2015

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке (примењује се од 1. јануара 2018. године) novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016 и 101/2017

Одлука о изменама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке (примењује се од 1. јануара 2018. године) novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 101/2017

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке 
„Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016 и 91/2016

Одлука о изменама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке 
„Службени гласник РС“, бр. 91/2016

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
„Службени гласник РС“, бр. 69/2016

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
„Службени гласник РС“, бр. 61/2016

Одлука о управљању ризицима банке 
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012 и 123/2012,  23/2013 – др. одлука, 43/2013, 92/2013, 33/2015 и 61/2015

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
„Службени гласник РС“, бр. 61/2016

Одлука о управљању ризицима банке 
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012 и 123/2012,  23/2013 – др. одлука, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015 и 61/2016

Одлука о адекватности капитала банке 
„Службени гласник РС“, бр. 46/2011, 6/2013 и 51/2014

Одлука о изменама и допунама Одлуке о адекватности капитала банке
„Службени гласник РС“, бр. 85/2016

Одлука о адекватности капитала банке
„Службени гласник РС“, бр. 46/2011, 6/2013, 51/2014 и 85/2016

Одлука о извештавању о адекватности капитала банке 
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, /исправка 46/2011/

Одлука о извештавању банака 
„Службени гласник РС“, бр. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016 и 69/2016

Одлука о објављивању података и информација банке
„Службени гласник РС“, бр. 125/2014 и 4/2015

Одлука о спољној ревизији банака 
„Службени гласник РС“, бр. 41/2007, 59/2008, 67/2012 и 18/2015

Одлука о начину и условима идентификације и праћења ризика усклађености пословања банке и управљања тим ризиком 
„Службени гласник РС“, бр. 86/2007, /исправка 89/2007/

Одлука о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих сагласности Народне банке Србије, као и на утврђивање критеријума за одређивање првокласне банке 
„Службени гласник РС“, бр. 43/2011, 43/2013, 107/2014 и 30/2015-др. одлука

Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака 
„Службени гласник РС“, бр. 43/2011

Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
„Службени гласник РС“, бр. 30/2015 

Одлука о ближим условима и начину обављања привремене управе у банци 
„Службени гласник РС“,бр. 30/2015

Одлука о контроли банкарске групе на консолидованој основи 
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011

Одлука о изменама и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи
„Службени гласник РС“, бр. 58/2017

Одлука о контроли банкарске групе на консолидованој основи
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011 и 58/2017

Одлука о финансијској подршци унутар банкарске групе
„Службени гласник РС“,бр. 30/2015

 Одлука о ближим условима и начину давања сагласности за оснивање или стицање подређеног друштва банке 
„Службени гласник РС“, бр. 60/2007

Одлука о минималној садржини процедуре "Упознај свог клијента" 
„Службени гласник РС“, бр. 46/2009

Одлука о смерницама за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма 
„Службени гласник РС“, бр. 46/2009 и 104/2009

Упутство о подацима које банке достављају Народној банци Србије ради укључивања тих података у кредитни информациони систем Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 86/2007, /исправка 89/2007/

Одлука о електронском потписивању докумената с подацима које банке достављају Народној банци Србије 
"Службени гласник РС", бр.28/2009 и 47/2009

Електронске поруке за Регистар потраживања

Упутство о електронском достављању Народној банци Србије података банака о писменим приговорима клијената

Упутство за електронско достављање података из области контроле пословања банака, за банке и банкарске групе (објављено 18. 07. 2017) 

Упутство за електронско достављање података из области контроле пословања банака, за банке и банкарске групе - Базел 3 (ажурирано 25. 09. 2017) 

Одлуке донете у циљу очувања стабилности банкарског и финансијског система у Републици Србији

Одлука о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути 
„Службени гласник РС“, бр. 21/2015 и 51/2015

Одлука о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система 
„Службени гласник РС“, бр. 34/2011