latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска стабилност | Показатељи финансијске стабилности

Показатељи финансијске стабилности

У циљу успешног обављања активности очувања и јачања финансијске стабилности у Народној банци Србије израђује се скуп макропруденцијалних показатеља чији је циљ контрола и управљање системским ризиком у финансијском систему земље.

Одабрани макропруденцијални показатељи финансијског сектора

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. T1 2018. T2 2018. T3 2018.
Регулаторни капитал у односу на ризичну активу 21,9 21,4 19,9 19,1 19,9 20,9 20,0 20,9 21,8 22,6 22,7 22,9 22,8
Основни капитал у односу на ризичну активу 17,9 16,5 15,9 18,1 19,0 19,3 17,6 18,8 20,0 21,6 21,8 22,1 21,9
Нето проблематични кредити у односу на регулаторни капитал 15,5 26,9 35,5 52,1 52,3 55,9 56,0 44,0 27,1 17,7 15,4 12,7 10,3
Проблематични кредити у односу на укупне кредите 11,3 15,7 16,9 19,0 18,6 21,4 21,5 21,6 17,0 9,8 9,2 7,8 6,4
Исправка вредности проблематичних кредита у односу на бруто проблематичне кредите 56,9 50,9 47,2 51,0 50,0 50,9 54,9 62,3 67,8 58,1 60,8 60,9 61,3
Принос на активу 2,1 1,0 1,1 0,0 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,7 2,1 2,1 2,1 2,1
Принос на капитал 9,0 4,6 5,3 0,2 2,0 -0,4 0,6 1,5 3,3 10,5 10,5 10,6 10,7
Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе 75,7 75,1 70,1 70,6 65,0 66,4 66,7 61,3 56,6 50,9 52,3 48,8 50,1
Ликвидна актива у односу на укупну билансну активу 47,8 49,0 43,7 42,3 38,9 41,0 42,2 40,5 38,9 35,1 35,9 34,2 35,0
Нето отворена девизна позиција у односу на регулаторни капитал 4,2 1,1 1,6 4,2 4,6 3,3 2,6 2,8 2,3 2,4 3,0 2,3 2,8

Поред анализе макропруденцијалних показатеља, међусобно повезани модели који описују понашање банака, предузећа и домаћинства служе за оцену рањивости, како појединачних институција, тако и финансијског сектора у целини и представљају аналитичку подршку у процесу доношење макропруденцијалних одлука.

Више о квантитативним моделима и њиховим резултатима: