latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије | Пословање

Пословање Народне банке Србије

Законом о рачуноводству  (“Сл. гласник РС” бр. 62/2013) чл. 2. ст. 1. и Законом о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012 и 14/2015) чл. 5. ст. 1. прописано је да се Народна Банка Србије сматра правним лицем.

Народна банка Србије, као правно лице, саставља редовне годишње финансијске извештаје. Ови извештаји пружају истинит и поштен преглед финансијског положаја и успешности пословања и састављају се за пословну годину која је једнака календарској години. Такође, редовни годишњи финансијски извештаји Народне банке Србије сачињавају се у складу са законима којимa се уређују рачуноводство и ревизија и Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања.

Редовни годишњи финансијски извештаји обухватају: 

  1. Биланс стања
  2. Биланс успеха
  3. Извештај о осталом резултату
  4. Извештај о променама на капиталу
  5. Извештај о токовима готовине
  6. Напомене уз финансијске извештаје

Послови Народне банке Србије обављају се у основним организационим јединицама Народне банке Србије, Управи за надзор над финансијским институцијама, Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер и филијалама Народне банке Србије у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Ужицу.

Чланом 13. Закона о рачуноводству прописано је да правна лица пословне промене књиже на рачунима прописаним контним оквиром. Одлуку о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за Народну банку Србије прописује Народна банка Србије, односно доноси гувернер Народне банке Србије. Такође, чланом 26. Закона о рачуноводству прописано је да Народна банка Србије прописује садржај и форму образаца финансијских извештаја за потребе јединственог информисања и статистичке обраде за Народну банку Србије. Одлуку о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије доноси гувернер Народне банке Србије.

Обавеза ревизије годишњих финансијских извештаја Народне банке Србије прописана је чланом 21. Закона о ревизији (“Сл. гласник РС” бр. 62/2013) и чланом 81. Закона о Народној банци Србије. Годишњe финансијскe извештајe, са извештајем овлашћеног ревизора, Савет доставља, ради информисања, Народној скупштини до 30. јуна наредне године.

 

 

Сазнајте више...
Финансијски извештаји за 2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
2002.
Извештај о извршеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2001.
2001.
2000.
1999.

Погледајте...
Прописи